Rekrutacja - ZSP11

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 11

Szkoła Podstawowa nr 7
oraz
Przedszkole Miejskie nr 3
Przejdź do treści

Rekrutacja

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11 Gliwicach przypomina
 
o obowiązku zapisania dziecka do klasy I
 
na rok szkolny 2018/2019
 
 
     Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły będą przyjmowane
 
z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców / prawnych opiekunów
 
w dniach od 21 lutego 2018r. do 15 marca 2018r.
 
- karta zgłoszenia dla dzieci zamieszkałych w obwodzie (do pobrania)
 
- obwód SP7 w  ZSP nr 11 (do pobrania)
 
 
    Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
(do pobrania)
 
- karta zgłoszenia dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły (do pobrania)

- wzory oświadczeń (do pobrania)

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej
po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

 
  Obowiązek zapisania/zgłoszenia dziecka do klasy I  mają rodzice/ opiekunowie prawni dzieci urodzonych w 2011r.
Dzieci urodzone w 2012r. na wniosek rodziców/opiekunów prawnych  
również mogą rozpocząć naukę klasie pierwszej, jeśli korzystały z wychowania przedszkolnego
w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny 2018/2019 i posiadają pozytywną  opinię
o możliwości rozpoczęcia nauki wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
 
 
Wypełnione zgłoszenie należy złożyć osobiście w sekretariacie szkoły
(dowód osobisty rodzica/opiekuna prawnego do wglądu)
Wróć do spisu treści