Rekrutacja - ZSP11

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 11

Szkoła Podstawowa nr 7
oraz
Przedszkole Miejskie nr 3
Przejdź do treści

Rekrutacja

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11 Gliwicach przypomina
 
o obowiązku zapisania dziecka do klasy I
 
na rok szkolny 2018/2019
 
 
     Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły będą przyjmowane
 
z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców / prawnych opiekunów
 
w dniach od 21 lutego 2018r. do 15 marca 2018r.
 
-karta zgłoszenia dla dzieci zamieszkałych w obwodzie (do pobrania)
 
- obwód SP7 w  ZSP nr 11 (do pobrania)
 
 
    Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
(do pobrania)
 
Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej
po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

 
  Obowiązek zapisania/zgłoszenia dziecka do klasy I  mają rodzice/ opiekunowie prawni dzieci urodzonych w 2011r.
Dzieci urodzone w 2012r. na wniosek rodziców/opiekunów prawnych  
również mogą rozpocząć naukę klasie pierwszej, jeśli korzystały z wychowania przedszkolnego
w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny 2018/2019 i posiadają pozytywną  opinię
o możliwości rozpoczęcia nauki wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
 
 
Wypełnione zgłoszenie należy złożyć osobiście w sekretariacie szkoły
(dowód osobisty rodzica/opiekuna prawnego do wglądu)
Wróć do spisu treści